Η Εταιρεία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ανακοινώνει ότι την 8η Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε η συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στην Αποθήκη Δ' στον Α' Προβλήτα του λιμένος, για την συζήτηση του έκτου θέματος «Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών» του οποίου η συζήτηση είχε αναβληθεί, ύστερα από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ στην  Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΘ ΑΕ στις 10.06.2016.

Στην συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Ιουλίου 2016, παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 9 μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.946.966 μετοχές, ήτοι ποσοστό 78,8389% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και ενέκρινε:

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.860.378 (77,9799% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων: