Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 2020 και σχετικές πληροφορίες