Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση εδώ

Η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε., παρουσίασε στις 19 Μαΐου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης έτους 2020 στους οικονομικούς αναλυτές. Κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19, το συνολικό επίπεδο δραστηριότητας του Λιμένα αυξήθηκε με ήπιους ρυθμούς, οδηγώντας σε αυξημένα έσοδα και λειτουργικά κέρδη συγκριτικά με την χρήση του 2019, παρουσιάζοντας τα παρακάτω κυριότερα σημεία και επίπεδα απόδοσης:

Ποσά σε (€ '000)

2019

2020

Μεταβολή (%)

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

     

Κύκλος Εργασιών:

68.981

71.724

4,0%

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

44.681

49.730

11,3%

Συμβατικό Λιμάνι

22.286

20.221

-9,3%

Εκμετάλλευση Χώρων

1.871

1.582

-15,4%

Επιβατική Κίνηση

143

191

33,6%

   

 

 

Μικτό Κέρδος

32.204

33.906

5,3%

Ως ( %) επί των Πωλήσεων

46,7%

47,3%

 

   

 

 

EBITDA

29.748

30.922

3,9%

Ως (%) επί των Πωλήσεων

43,1%

43,1%

 

   

 

 

Καθαρά Κέρδη

16.453

20.084

22,1%

Ως (%) επί των Πωλήσεων

23,9%

28,0%

 

Το 2020, το επίπεδο δραστηριότητας σε διακίνηση φορτίων αυξήθηκε για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και μειώθηκε για τον Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, σε σύγκριση με το 2019:

 

2019

2020

Μεταβολή (%)

Διακίνηση φορτίων

     

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (χιλ. TEU’s)

449

461

2,7%

Σταθμός Συμβατικού Φορτίου (χιλ. τόνοι)

4.469

3.741

-16,3%

       

Πλοία που Κατέπλευσαν:

1.347

1.286

-4,5%

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

463

489

5,6%

Συμβατικό Λιμάνι

832

721

-13,3%

Επιβατικό Λιμάνι

                  52

76

46,2%

Τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά από δύο βασικούς παράγοντες, τη θετική μεταβολή στις συνολικές δαπάνες αποσβέσεων επί συγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού κατά € 0,88 εκατ.  και την αναστροφή των φορολογικών προβλέψεων κατά € 1,42 εκατ., το τελευταίο ως θετικό αποτέλεσμα της ευνοϊκής πρόσφατης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους για τα έτη 2005-2011.

Περαιτέρω και επιπλέον της πρόσφατης εταιρικής ανακοίνωσης σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις του έτους 2020, παρουσιάστηκαν ορισμένα βασικά σημεία:

Η Διοίκηση της ΟΛΘ A.E. επικεντρώνεται σε μια σειρά νέων υλοποιήσεων, ενδεικτικά:

Όσον αφορά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, η διακίνηση φορτίων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημείωσε ήπια αύξηση κατά 2,6% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, ενώ η διακίνηση του Σταθμού Συμβατικού φορτίου μειώθηκε κατά 7,6%, σε σύγκριση με το ίδιο περίοδο του πρώτου τριμήνου του 2020.

Η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. παραμένει θετική για την συνολική διακίνηση φορτίων του 2021. Ειδικά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 αναμένεται να αποφέρει βελτιωμένους όγκους διακίνησης φορτίων, μόλις η πανδημία αρχίσει να υποχωρεί.

Όσον αφορά το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών επενδύσεων, η ΟΛΘ Α.Ε. ολοκλήρωσε σημαντικές επενδύσεις € 38,2 εκατ. από την ιδιωτικοποίησή της (Μάρτιος 2018) έως σήμερα (Μάιος 2021), ενώ ένα επιπλέον ποσό άνω των € 25 εκατ. αναμένεται να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια του 2021 και στις αρχές του 2022.