Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 23.06.2021