Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 21.04.2022