Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για το έτος 2007 :