Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της ΑΕΠΟ για τη λειτουργία του λιμένα Θεσσαλονίκης. [pdf]

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων [pdf]