Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό διαγωνισμό της ΟΛΘ ΑΕ για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) εφεδρικής λειτουργίας για την ΟΛΘ Α.Ε. [pdf]

Απάντηση σε ερωτήματα που υποβληθήκαν  σχετικά με τους  όρους της Διακήρυξης TED 058/2021 για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) εφεδρικής λειτουργίας [pdf]

Η “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (ΟΛΘ Α.Ε.), σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 παρ.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με θέματα φορολογικών ελέγχων, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι εκδόθηκε η με αριθμό 287/2021 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, δικαιώνοντας τα αιτήματα της ΟΛΘ Α.Ε. Συγκεκριμένα, η εν λόγω δικαστική Απόφαση, ακυρώνει ουσιαστικά το αρνητικό αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου επτά (7) οικονομικών ετών, από το 2005 έως και το 2011.

Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου φορολογικού ελέγχου κοινοποιήθηκαν στην ΟΛΘ Α.Ε. το Σεπτέμβριο του 2016 και καταλογίστηκαν φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 2,75εκατ. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε εφάπαξ και ταυτόχρονα ασκήθηκαν άμεσα οι δέουσες δικαστικές ενέργειες και προσφυγές κατά των ανωτέρω κοινοποιηθέντων αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου.

Με την τρέχουσα θετική Απόφαση, το συνολικό προς επιστροφή ποσό φόρων και παραβόλων ανέρχεται σε ΕΥΡΩ € 2,69εκατ., πλέον τόκων από 30/3/2017.

TED 062/2021 - Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση & παράδοση σε πλήρη λειτουργία τετρακοσίων είκοσι πέντε (425) προβολέων/ φωτιστικών σωμάτων LED, σε τριάντα δύο (32) ιστούς φωτισμού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και την εγκατάσταση του συστήματος τηλεδιαχείρισης ηλεκτροφωτισμού [pdf]

RE003/2021 – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επισκευή, αξιοποίηση & εκμετάλλευση της Αποθήκης 10 εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Θεσσαλονίκης [pdf]

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε.), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007 και σε συνέχεια της από 2/2/2021 ενημέρωσης, γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε σήμερα από τον μέτοχο Belterra Investments Ltd. (Belterra), ότι την 22/3/2021 η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την Belterra, του αποκλειστικού ελέγχου διά εξαγοράς, του 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Melbery Investments Limited, πέραν ποσοστού 30% του μετοχικού κεφαλαίου της, το οποίο η Belterra κατείχε ήδη.

Η Belterra θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση, μόλις πραγματοποιηθεί και η μεταβίβαση των μετοχών.