Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Η ΟΛΘ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Μαΐου 2010, το μέρισμα για τη χρήση 2009 ανέρχεται σε 0,15 Ευρώ ανά μετοχή από το οποίο ποσό βάσει του Ν.3697/2008 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,135 Ευρώ.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 19 Ιουλίου 2010. Ημερομηνία Δικαιούχων μερίσματος (record date) ορίσθηκε η 21 Ιουλίου 2010 (σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α, οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "record date".

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η 26 Ιουλίου 2010 από την πληρώτρια Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού της Εταιρίας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε."

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα, είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Τράπεζα ΕFG EUROBANK Ergasias σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση προσκομίζοντας την εκτύπωση των στοιχείων του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ).
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρίας. (2310593128, 2310593134).
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με απόφασή του που έλαβε στις 29 Απριλίου 2010, για την προσθήκη νέου θέματος,

προσκαλεί εκ νέου

τους Μετόχους της, σύμφωνα με το  ν.2190/1920  περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο της αποθήκης 1 στην Α΄ Προβλήτα Λιμένος, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1.    Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής ΄Εκθεσης της Εταιρείας για τη Ι΄ εταιρική χρήση (01-01-2009 έως 31-12-2009).
2.    Διάθεση Ετησίων Κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.
3.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Ι΄ εταιρικής χρήσης.
4.    Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2009 και προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.
5.    Εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. ΑΕ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ.
6.    Ανάκληση μελών του υφιστάμενου Δ.Σ. και εκλογή νέων μελών. Εκλογή Δ/ντος Συμβούλου. Εκλογή δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σε εφαρμογή διάταξης του νόμου 3693/2008.
7.    Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2010 και έγκριση των αμοιβών τους.
8.    Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει:
  • να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ».
  • να καταθέσουν στην Εταιρεία (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Σχέσεων με τους Επενδυτές, Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Α΄ Προβλήτα Λιμένος, Τηλ. 2310 593-134 και 2310 593-128) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Θεσσαλονίκη, 
29 Απριλίου 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε ο κ. Στυλιανός Αγγελούδης προσωρινό μέλος του Δ.Σ της εταιρίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιάκωβου Φραντζή.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30) με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
π ρ ο σ κ α λ ε ί
τους Μετόχους της, σύμφωνα με το  ν.2190/1920  περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο της αποθήκης 1 στην Α΄ Προβλήτα Λιμένος, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
1.    Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής ΄Εκθεσης της Εταιρείας για τη Ι΄ εταιρική χρήση (01-01-2009 έως 31-12-2009).
2.    Διάθεση Ετησίων Κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.
3.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Ι΄ εταιρικής χρήσης.
4.    Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2009 και προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.
5.    Ανάκληση μελών του υφιστάμενου Δ.Σ. και εκλογή νέων μελών. Εκλογή Δ/ντος Συμβούλου. Εκλογή δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σε εφαρμογή διάταξης του νόμου 3693/2008.
6.    Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2010 και έγκριση των αμοιβών τους.
7.    Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει:
  • να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ».
  • να καταθέσουν στην Εταιρεία (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Σχέσεων με τους Επενδυτές, Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Α΄ Προβλήτα Λιμένος, Τηλ. 2310 593-134 και 2310 593-128) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
  • Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Θεσσαλονίκη,
21 Απριλίου 2010

Ο κ. Ιάκωβος Φραντζής, μέλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης του σώματος παραιτήθηκε από τις παραπάνω ιδιότητές του, προκειμένου να διευκολύνει τον κύριο μέτοχο της εταιρίας να προβεί στον ορισμό του κ. Σ. Αγγελούδη, ως μέλους του Δ.Σ., σύμφωνα με την από 16.4.2010 ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει, ότι μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ, ο κ. Ιάκωβος Φραντζής παραιτήθηκε από μέλος και αντιπρόεδρος του Δοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.