Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2009, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 παρ.2 του κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ως εξής:
  • Δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2008: 27.3.09.
  • Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας: 22.5.09.
  • Τακτική Γενική Συνέλευση: 15.6.09.
  • Αποκοπή μερίσματος: 17.7.2009.
  • Δικαιούχοι μερίσματος (record date): 21.7.2009 (σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο κανονισμό του Χ.Α., οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα “record date” που αντικαθιστά τον κανόνα “trade date”. Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού “record date”).
  • Έναρξη πληρωμής μερίσματος 27.7.09. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.
Η ΟΛΘ ΑΕ, έχοντας ως γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία του επενδυτικού κοινού, και δοθέντος ότι πληροφορίες που περιγράφονται σε πρόσφατα δημοσιεύματα αναφορικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού για την παραχώρηση του εμπορευματικού σταθμού του λιμένα και την επέκταση του 6ου προβλήτα, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μετοχή της εταιρίας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό :
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δεν έχει λάβει καμία περαιτέρω απόφαση για την εξέλιξη του εν λόγω διαγωνισμού, εκτός από την τελευταία, στις 11.2.2009, όπου κήρυξε έκπτωτο τον Προσωρινό Ανάδοχο και αποφάσισε την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό.
2. Σε ότι αφορά στην εκτέλεση των έργων επέκτασης του 6ου προβλήτα τονίζονται τα ακόλουθα:
•    Ως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η θεμελίωση  επέκτασης λιμενικού έργου (κρηπιδότοιχου) 600 μ., καθώς και μια σειρά συμπληρωματικών έργων που συνδέονται άμεσα με την εν λόγω διαδικασία, με ίδια κεφάλαια της ΟΛΘ αε.
•    Βάσει των ανωτέρω, σε περίπτωση που ο διαγωνισμός  για την παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ κριθεί άγονος, η εταιρία έχει τη δυνατότητα και την ετοιμότητα να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της εκτέλεσης του παραπάνω έργου επέκτασης του 6ου προβλήτα, προκηρύσσοντας αντίστοιχους διαγωνισμούς για την κατασκευή των έργων υποδομής και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.   

Η εταιρία, όπως πράττει πάντοτε, θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη των σχετικών θεμάτων.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται κατόπιν σχετικών ερωτημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε προγραμματισμένη συνεδρίασή του:

1. Κήρυξε έκπτωτη την Ένωση Εταιρειών «HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED», «HUTCHISON PORTS INVESTMENTS S.a.r.l.», «ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και «Λ.Υ.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» από την περαιτέρω διαδικασία του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε η «ΟΛΘ ΑΕ» με την υπ’ αριθ. ΠΡ. Φ 125/2008 Διακήρυξή της για την παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της.

2. Αποφάσισε την κατάπτωση του συνόλου της εγγυητικής επιστολής (ποσού € 5.000.000) που είχε καταθέσει η πιο πάνω Ένωση Εταιρειών για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΛΘ ΑΕ
Τηλ. 2310593134

Η ΟΛΘ ΑΕ, συνεχίζοντας την πολιτική στήριξης και ενίσχυσης της τοπικής αγοράς, ανακοινώνει, ότι από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2009 έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2009 η χρήση του parking του επιβατικού σταθμού και της πύλης 6 του λιμένα διατίθεται δωρεάν για τέσσερις (4) ώρες, όλο το 24ωρο, με την προσκόμιση απόδειξης αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών, άνω των πενήντα ευρώ, από καταστήματα του ιστορικού κέντρου της πόλης μας.

Η ΟΛΘ Α.Ε. ανακοινώνει την αναστολή της εφαρμογής, της με αρ. 3904/22.12.2008 απόφασης Δ.Σ/ΟΛΘ Α.Ε., περί αναπροσαρμογής των τιμολογίων των δικαιωμάτων του Σ.ΕΜΠΟ, σε ποσοστό 2,5%, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2009 έως 30/4/2009.

Τυχόν προκύπτουσες διαφορές από εκδοθέντα τιμολόγια, κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2009 έως 8/1/2009, πέραν των τριών ευρώ ανά τιμολόγιο, επιστρέφονται στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεως υποβαλλομένης στο Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικού εντός 15 ημερών από την γνωστοποίηση της παρούσης.