Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε προγραμματισμένη συνεδρίασή του:

1. Κήρυξε έκπτωτη την Ένωση Εταιρειών «HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED», «HUTCHISON PORTS INVESTMENTS S.a.r.l.», «ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και «Λ.Υ.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» από την περαιτέρω διαδικασία του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε η «ΟΛΘ ΑΕ» με την υπ’ αριθ. ΠΡ. Φ 125/2008 Διακήρυξή της για την παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της.

2. Αποφάσισε την κατάπτωση του συνόλου της εγγυητικής επιστολής (ποσού € 5.000.000) που είχε καταθέσει η πιο πάνω Ένωση Εταιρειών για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΛΘ ΑΕ
Τηλ. 2310593134

Η ΟΛΘ ΑΕ, συνεχίζοντας την πολιτική στήριξης και ενίσχυσης της τοπικής αγοράς, ανακοινώνει, ότι από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2009 έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2009 η χρήση του parking του επιβατικού σταθμού και της πύλης 6 του λιμένα διατίθεται δωρεάν για τέσσερις (4) ώρες, όλο το 24ωρο, με την προσκόμιση απόδειξης αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών, άνω των πενήντα ευρώ, από καταστήματα του ιστορικού κέντρου της πόλης μας.

Η ΟΛΘ Α.Ε. ανακοινώνει την αναστολή της εφαρμογής, της με αρ. 3904/22.12.2008 απόφασης Δ.Σ/ΟΛΘ Α.Ε., περί αναπροσαρμογής των τιμολογίων των δικαιωμάτων του Σ.ΕΜΠΟ, σε ποσοστό 2,5%, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2009 έως 30/4/2009.

Τυχόν προκύπτουσες διαφορές από εκδοθέντα τιμολόγια, κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2009 έως 8/1/2009, πέραν των τριών ευρώ ανά τιμολόγιο, επιστρέφονται στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεως υποβαλλομένης στο Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικού εντός 15 ημερών από την γνωστοποίηση της παρούσης.

Η Ένωση εταιριών «HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED, HUTCHISON PORT INVESTMENTS SARL,  ALAPIS ΑΒΕΕ, ΛΥΔ ΑΕ» ενημέρωσε την ΟΛΘ ΑΕ ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της από την παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Οι δύο πλευρές βρίσκονταν στο στάδιο σύνταξης της σχετικής σύμβασης μετά από τη διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού, στον οποίο η Ένωση εταιριών είχε ανακηρυχθεί «Προσωρινός Ανάδοχος».
Η ΟΛΘ ΑΕ, θέλοντας να συμβάλλει στην τόνωση της αγοράς του κέντρου, ανακοινώνει, ότι από την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 έως και την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2009, η χρήση του parking του επιβατικού σταθμού και της πύλης 6 του λιμένα θα είναι δωρεάν για τέσσερις (4) ώρες, όλο το 24ωρο, με την προσκόμιση απόδειξης αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών άνω των πενήντα (50) ευρώ από καταστήματα του ιστορικού κέντρου της πόλης μας.