Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Σε απάντηση του από 26/6/2008 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΘ αε, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρία στην παρούσα φάση εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις.

Εκτιμάται από τη διοίκηση, ότι η παραπάνω διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο τέλος του δεύτερου δεκαήμερου του Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν δικαστικές προσφυγές.

Στη συνέχεια η εταιρία θα προχωρήσει στη Β φάση του διαγωνισμού, ειδικότερα στην αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

Η εταιρία θα ενημερώσει το κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη του σχετικού θέματος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με απόφασή του, που έλαβε στις 8 Ιουνίου 2008, έκρινε αναγκαία τη μη πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που είχε ορισθεί στις 20 Ιουνίου 2008 και επαναπροσδιόρισε την ημερομηνία αυτής για την 30η Ιουνίου 2008 με την προσθήκη νέου θέματος. Ως εκ τούτου
προσκαλεί εκ νέου
τους Μετόχους της, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη, στο Αμφιθέατρο της Αποθήκης 1 στον Α΄ Προβλήτα Λιμένος, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την H΄εταιρική χρήση (01-01-2007 έως 31-12-2007).
2. Διάθεση Ετησίων Κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της H΄ εταιρικής χρήσης.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2008 και έγκριση των αμοιβών τους.
5. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2007 και προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.
6. Ανάκληση απόφασης της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης της 1/3/2007 – Καταβολή μερίσματος στο Ελληνικό Δημόσιο έτους 2000.
7. Τροποποίηση της από 27.6.2001 Σύμβασης Παραχώρησης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με το Ελληνικό Δημόσιο.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει:
  • να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ» πρώην «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ».
  • να καταθέσουν στην Εταιρεία (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Σχέσεων με τους Επενδυτές, Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Α΄ Προβλήτα Λιμένος, Τηλ. 2310 593-134 και 2310 593-128) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
 Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

 

Θεσσαλονίκη,  9 Ιουνίου 2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ αε στις 28/5/2008 ενέκρινε τις Οικονομικές καταστάσεις του Α΄ τριμήνου της χρήσης του 2008 (1/1-31/3/2008) από τις οποίες προκύπτουν τα εξής:

 
  • H διακίνηση φορτίων κυρίως μοναδοποιημένων (Ε/Κ) εμφανίζει σημαντική πτώση έναντι του Α΄ τριμήνου του 2007, εξ αιτίας των κινητοποιήσεων των εργαζομένων λόγω του εξελισσόμενου  διαγωνισμού για την παραχώρηση του Σταθμού Ε/Κ.
 
  • Εν τούτοις ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας εμφανίζει μείωση μόνο κατά 5,23% λόγω της τιμολόγησης των εργασιών με τις τιμές του νέου τιμολογίου της ΟΛΘ αε που εφαρμόσθηκαν από 1/4/2007.
  • Ακόμη για την περίοδο αυτή σημαντική αύξηση (53%) εμφανίζουν τα έσοδα από εκμετάλλευση κεφαλαίων.
  • Τα έξοδα κατά την ίδια περίοδο μειώθηκαν κατά  6,12%, κυρίως λόγω μείωσης των αμοιβών του προσωπικού εξ αιτίας των αποχών από υπερωριακή εργασία και εργασία Σαββάτου-Κυριακής.
  • Με τα παραπάνω δεδομένα, τα  αποτελέσματα προ φόρων, έφθασαν συνολικά στο ποσό των 2.912.680 €, έναντι του ποσού των 2.517.345 € του αντίστοιχου τριμήνου του 2007, εμφανίζονται δηλ. αυξημένα κατά 395.335 € σε ποσοστό 15,7 %, ενώ μετά από φόρους έφθασαν συνολικά στο ποσό των 2.019.741 € έναντι του ποσού των 1.623.209 € του αντίστοιχου τριμήνου του 2007 με ποσοστό αύξησης 24,42%.
 
 
 

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης αε συμμετέχει, όπως κάθε φορά, στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2008, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό κέντρο του Ελληνικού (παλαιό ανατολικό αεροδρόμιο Αθηνών) από 2 έως και 6 Ιουνίου 2008.

Οι πελάτες και οι συναλλασσόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το stand του λιμένα, Νο 223 στο χώρο Open SpacePremium B, και να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες και τις προοπτικές της εταιρίας.

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΛΘ ΑΕ

 τηλ. 2310/593134,128

 

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 23 Μαΐου 2008 και ώρα 14.00 μ.μ, παρουσίαση της ΟΛΘ αε σε αναλυτές, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας στην Α' Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης από τους κ. Α. Γρηγοριάδη, Γεν. Δ/ντή Επιχειρησιακών Μονάδων και την κα. Α. Βόσκα, Γεν. Δ/ντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρίας.

Κατά την παρουσίαση έγινε αναφορά στις δραστηριότητες της εταιρίας, στη στρατηγική θέση του Λιμένα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του, σε σχέση με τα λιμάνια των Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις σχεδιαζόμενες και υλοποιούμενες επενδύσεις της εταιρίας, καθώς και στα στατιστικά στοιχεία και στα οικονομικά δεδομένα της ΟΛΘ αε. Για τη χρήση του 2007 τα οικονομικά αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά, αναφορικά δε με το πρώτο τρίμηνο του 2008 οι εκτιμήσεις της εταιρίας είναι θετικές.

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, η ΟΛΘ αε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1-3-2007 δεν έχει ολοκληρωθεί επειδή το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν είχε εγκρίνει την αύξηση.

Ήδη το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών ζήτησε από την ΟΛΘ αε, ύστερα από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ανάκληση της απόφασης της Έκτακτης Γεν. Συνέλευσης και την καταβολή του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2000 στο Ελληνικό Δημόσιο. Η ανάκληση της παραπάνω απόφασης θα τεθεί ως θέμα στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20-6-2008.