Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Τις προηγούμενες ημέρες παρουσιάστηκε μικρής εκτάσεως σημειακός καπνισμός σε φορτίο κάρβουνου, το οποίο είχε εκφορτωθεί προ μηνός σε κρηπίδωμα του Λιμένος.

Από το γεγονός αυτό το οποίο προκλήθηκε λόγω της μακράς παραμονής του φορτίου στο κρηπίδωμα σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα του φορτίου, δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Ανεξαρτήτως όμως αυτού, λόγω της ευαισθησίας της Ο.Λ.Θ Α.Ε, λήφθηκαν επί τόπου πρόσθετα μέτρα και καταβλήθηκε προσπάθεια για την αύξηση του ρυθμού μεταφοράς του συγκεκριμένου φορτίου από τις εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Θ Α.Ε. Σημειώνεται ότι το φορτίο είναι transit και διεκπεραιώνεται σε άλλη χώρα των Βαλκανίων.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η Ο.Λ.Θ Α.Ε., ζήτησε τη συνεργασία των Σωματείων των εργαζομένων προκειμένου να μη διακόπτεται η φόρτωση κατά τις ημέρες (Σάββατα και Κυριακές) των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Τα Σωματεία ανταποκρίθηκαν θετικά και ήδη εκτελούνται οι εργασίες φόρτωσης κατά το τρέχον Σαββατοκύριακο.

Η ανακοίνωση αυτή κρίθηκε σκόπιμη λόγω του αδικαιολόγητου θορύβου που προκλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ΟΛΘ αε, στη σημερινή (15/01) συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας στις 08:00 π.μ., με την παρουσία των οκτώ από τα 11 μέλη του, ενέκρινε ομόφωνα τους όρους της προκήρυξης  διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΘ αε σε ιδιώτη πάροχο λιμενικών υπηρεσιών έναντι, αφενός μεν αυτοχρηματοδοτούμενης, από τον ιδιώτη, επένδυσης (με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της υπάρχουσας υποδομής και ανωδομής) και αφετέρου οικονομικού ανταλλάγματος στην ΟΛΘ Α.Ε. με κριτήριο ανάθεσης την υψηλότερη οικονομική προσφορά.

Περισσότερα: Διαγωνισμός για την παραχώρηση του Σ.ΕΜΠΟ.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ΟΛΘ αε, στη σημερινή (15/01) συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας στις 08:00 π.μ., με την παρουσία των οκτώ από τα 11 μέλη του, ενέκρινε ομόφωνα τους όρους της προκήρυξης  διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΘ αε σε ιδιώτη πάροχο λιμενικών υπηρεσιών έναντι, αφενός μεν αυτοχρηματοδοτούμενης, από τον ιδιώτη, επένδυσης (με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της υπάρχουσας υποδομής και ανωδομής) και αφετέρου οικονομικού ανταλλάγματος στην ΟΛΘ Α.Ε. με κριτήριο ανάθεσης την υψηλότερη οικονομική προσφορά.

Διακηρυγμένη Πολιτικής της Λιμενικής Εγκατάστασης Θεσσαλονίκης είναι η εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, μέσω της λήψης και εφαρμογής μέτρων, που ενεργά αποτρέπουν παράνομες ενέργειες εναντίον προσώπων, πλοίων, οχημάτων, κτιριακών εγκαταστάσεων, εμπορευμάτων, εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης και εφοδίων πλοίων που βρίσκονται μέσα στα όρια της ιδιοκτησίας της.

Στόχοι της Διοίκησης της ΟΛΘ Α.Ε. είναι:

 • Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφάλειας που προβλέπονται από την Εθνική και Διεθνή νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Η υιοθέτηση μέτρων για τον περιορισμό των κινδύνων που πιθανόν να αντιμετωπίζουν επιβάτες, πληρώματα, εργαζόμενοι, πλοία και εμπορεύματα για όσο διάστημα βρίσκονται στους χώρους της.
 • Η συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και τις αρχές ασφαλείας γενικότερα, αλλά και όλες τις τοπικές αρχές.
 • Η βελτίωση της εγρήγορσης του προσωπικού και των γνώσεων του σχετικά με θέματα ασφαλείας.
 • Η κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστατικών, που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσώπων και των πλοίων.

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με:

 • Την εκπόνηση της Αξιολόγησης Ασφάλειας και του Σχεδίου Ασφάλειας που έχουν εγκριθεί από το ΥΕΝ.
 • Τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Την ενημέρωση και βελτίωση του Σχεδίου Ασφαλείας μέσω τακτικών εσωτερικών ελέγχων και συνεχών αξιολογήσεων.
 • Την υποστήριξη του Υπεύθυνου Ασφάλειας στην εκπλήρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του.

Όλοι οι  εργαζόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή και να γνωρίζουν τα σχετικά καθήκοντα ασφάλειας και τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της λιμενικής εγκατάστασης από κάθε έκνομη ενέργεια.

Ζητούμε την κατανόηση των επιβατών, των συναλλασσομένων και γενικά όλου του κοινού και παρακαλούμε να σέβονται και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις εντολές του προσωπικού ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης.

Η Διοίκηση τονίζει ότι:

Ύψιστη προτεραιότητα αποτελεί πάντα και πρώτα από όλα η προφύλαξη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η Πολιτική αυτή αναθεωρείται όποτε απαιτηθεί, ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων της και η ορθότητα και η αποτελεσματικότητα των καθορισμένων διαδικασιών και οδηγιών.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ενημερώνει ότι από Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2007 θέτει σε εφαρμογή το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης, σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 725/ΕΚ/2004.

Η είσοδος – έξοδος – κίνηση στους χώρους εφαρμογής του Κώδικα ISPS (ελεγχόμενη ζώνη της Λιμενικής Εγκατάστασης) σε πρόσωπα και οχήματα θα επιτρέπεται εφ’ όσον φέρεται εμφανώς η άδεια εισόδου (κάρτες αναγνώρισης προσώπων και αυτοκόλλητα σήματα οχημάτων).

Παρακαλούμε για αποφυγή ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων, ιδιαίτερα τις πρώτες ημέρες εφαρμογής, επικαλούμενοι την κατανόηση σας:

 • Να φροντίσετε για έκδοση απολεσθέντων καρτών ή αυτοκόλλητων σημάτων,
 • Να συνεργάζεστε με τους υπαλλήλους της ΟΛΘ ΑΕ και το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος στα σημεία ελέγχου.

Η ΟΛΘ ΑΕ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ (ΧΡΗΣΤΩΝ – ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.                      

Εκ της Διευθύνσεως