Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Η ΟΛΘ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15ης Ιουνίου 2007, το μέρισμα για τη χρήση 2006 ανέρχεται σε 0,20 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 19ης Ιουλίου 2007. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Παρασκευή 20 Ιουλίου 2007. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου 2007 από την πληρώτρια Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού της Εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τέως Κ.Α.Α.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα, είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Τράπεζα ΕFG EUROBANK Ergasias σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση προσκομίζοντας την εκτύπωση των στοιχείων του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ).

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρίας. (2310593134, 2310593128).

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι, στις 15-6-2007, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία παρέστησαν επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.676.366 μετοχές επί συνόλου 10.080.000 μετοχών και με 76,154423 % ποσοστό αντίστοιχα και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις με ποσοστό απαρτίας  76,154423 % Όλες:                         

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Ζ' εταιρική χρήση (1.1.2006 έως 31.12.2006), μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ και των Ελεγκτών.

2) Εγκρίθηκε ο Πίνακας Διάθεσης των Καθαρών Κερδών, όπως προτάθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2006 και ορίσθηκε το κατά μετοχή  μέρισμα στο ποσό των 0,20 €.

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος για το μέρισμα ορίσθηκε η 20.7.2007 και έναρξη πληρωμής του η 30.7.2007.

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 19.7.2007.

Από την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2007, η μετοχή της Εταιρίας θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2006. Οι μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias από τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2007, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Το μέρισμα των μετόχων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα ΕFG EUROBANK Ergasias ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2007.

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2006 έως 31.12.2006

4) Ανατέθηκε ο έλεγχος της 8ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2007 - 31.12.2007) στην Εταιρία " B.D.O." Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε. και ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές οι παρακάτω: Μαργαρίτα Κωνσταντία Βασιλειάδου Α.Μ. ΣΟΕΛ 12861, Ανδρέας Τσαμάκης Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 με αναπληρωματικούς τους : Γεώργιο Μπατσούλη Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001 και Γρηγόριο Κούτρα Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601. 

5) Εγκρίθηκαν  οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για το έτος 2006 και μέχρι σήμερα, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές- αποζημιώσεις που θα καταβληθούν την επόμενη χρήση.

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "Ο.Λ.Θ. Α.Ε." (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30) με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

 
 

 προσκαλεί

 
 
 

τους Μετόχους της, σύμφωνα με το  ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα Δ, Α' Προβλήτα Λιμένος, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης : 

 

 

Περισσότερα: Πρόσκληση τακτικής συνέλευσης των μετόχων

Στα πλαίσια της υποχρέωσης της ΟΛΘ αε για ενημέρωση των αναλυτών, πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαΐου 2007 και ώρα 16.00 μ.μ, παρουσίαση της ΟΛΘ αε σε αναλυτές, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας στην Α΄ Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης από τους κ. Α. Γρηγοριάδη, Γεν. Δ/ντή Επιχειρησιακών Μονάδων και την κα. Α. Βόσκα, Γεν. Δ/ντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρίας.

Κατά την παρουσίαση έγινε αναφορά στις δραστηριότητες της εταιρίας, στη στρατηγική θέση του Λιμένα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα  του, σε σχέση με τα λιμάνια των Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις σχεδιαζόμενες και υλοποιούμενες επενδύσεις της εταιρίας, καθώς και στα στατιστικά στοιχεία και στα οικονομικά δεδομένα της ΟΛΘ αε, τα οποία για τη χρήση του 2006 εκτιμώνται ικανοποιητικά, λαμβανομένων υπόψη των εκτάκτων γεγονότων που ανέκυψαν στο τέλος της χρήσης και αφορούν τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων το τελευταίο 2μηνο του 2006, εξαιτίας των διαδικασιών διερεύνησης δυνατοτήτων παραχώρησης του σταθμού Ε/Κ (ΣΕΜΠΟ) σε ιδιώτες παρόχους λιμενικών υπηρεσιών.

Αναφορικά με τη χρήση του 2007 οι προβλέψεις της εταιρίας είναι ιδιαίτερα θετικές. 

 

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας στις 16/5/2007, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, Α Προβλήτα, Κτίριο Διοίκησης.

Κανονισμός και τιμολόγια της Εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)