Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων αποτελεσμάτων της ΟΛΘ ΑΕ της εταιρικής χρήσης 2006 : 30/3/2007.

Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι, στις 1-3-2007 πραγματοποιήθηκε η 10η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία παρέστησαν  τρείς (3) μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.527.499 μετοχές επί συνόλου 10.080.000 μετοχών και με 74,67756945 % ποσοστό αντίστοιχα και αποφάσισε με ποσοστό απαρτίας 74,67756945 % τα εξής:

  • Την εκλογή ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, του κ. Ευστρατίου Μακιού, του Θρασύβουλου σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Δημητρίου Πάλλη.
  • Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΟΛΘ ΑΕ με κεφαλαιοποίηση του α' μερίσματος της Α' χρήσης του 2000 κατά το ποσό των 1.063.536,00 €, καθώς και μέρους του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του ν. 2881/2001, κατά το ποσό των 1.960.464,00 € και τη διαμόρφωση αυτού στα 33.264.000,00 €. Από την παραπάνω αύξηση θα προκύψουν 1.008.000 μετοχές και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα διαιρεθεί σε 11.088.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,0 Ευρώ. Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν  με αναλογία 1/10 δωρεάν, στους κατόχους μετοχών κατά την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης εισαγωγής των μετοχών στο Χ.Α., οι οποίες θα έχουν δικαίωμα μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2007. Συγχρόνως τροποποιείται το άρθρο 5 του καταστατικού "Μετοχικό κεφάλαιο - Μέτοχοι" σχετικά με την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Για το χειρισμό θεμάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από κλασματικά υπόλοιπα μετοχών εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ.
  • Την τροποποίηση της αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ./ΟΛΘ ΑΕ, που είχε εγκριθεί με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15/6/2006 και αντί για έξοδα παράστασης να καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. αμοιβή ύψους 5.000 € μικτά, δέκα τέσσερις (14) φορές ετησίως, η καταβολή της οποίας να ανατρέχει από την ημερομηνία εκλογής του (15-6-2006). Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. απαντώντας σε δημοσιεύματα εφημερίδων της 26 και 27/2/2007, σχετικά με "προβλήματα" για κατασκευή Εμπορευματικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη από κοινού μεταξύ ΟΛΘ ΑΕ και ΟΣΕ, διευκρινίζει ότι το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των εταιριών αποτέλεσε την πρόθεση και την επιθυμία των δύο μερών για μελλοντική συνεργασία στον τομέα κατασκευής του Εμπορευματικού Κέντρου, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένου του γενικότερου χαρακτήρα των Μνημονίων Συνεργασίας, ως "άτυπων συμφωνιών" η ΟΛΘ ΑΕ δεν είχε προβεί σε σχετική ανακοίνωση.

 
 

Επισημαίνεται ότι η ΟΛΘ ΑΕ εξακολουθεί να συνεργάζεται στενά με τον ΟΣΕ για την υλοποίηση των κοινών στόχων τους, για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, καθώς και για την ανάπτυξη της περιοχής.

Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι στις 30.1.2007 υπογράφηκε μεταξύ της ΟΛΘ ΑΕ και της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.), η Συλλογική Σύμβαση εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του λιμενεργατικού προσωπικού του Οργανισμού για το έτος 2006.