Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Τροποποίηση διακήρυξης, σχετικά με το κριτήριο κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού της ΟΛΘ ΑΕ TED 077/2021 για την προμήθεια Πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και Βενζίνης [pdf]

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό διαγωνισμό TED 077/2021 για την προμήθεια Πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και Βενζίνης [pdf]

Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού της ΟΛΘ ΑΕ TED 077/2021 για την προμήθεια Πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και Βενζίνης [pdf]

Ενδεικτικό λεκτικό εγγυητικών επιστολών [pdf]

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε. ή η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί τις ενημερώσεις που έλαβε από την εταιρεία Belterra Holdings Ltd και από τον κ. Νίκο Σαββίδη στις 08/12/2021 και στις 09/12/2021 αντίστοιχα, αναφορικά με τη σημαντική μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου που προήλθε από την έμμεση απόκτηση από τον κ. Νίκο Σαββίδη 489.332 μετοχών της ΟΛΘ Α.Ε., που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,85% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΘ (έμμεση συμμετοχή).

Η εν λόγω σημαντική μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου αναλύεται αφενός μεν στην απόκτηση 189.477 μετοχών (1,88%) σε συνέχεια της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που υπέβαλε η Belterra Investments Ltd προς τους μετόχους της Εταιρείας στις 30/06/2021, αφετέρου δε στην απόκτηση 299.855 μετοχών (2,97%) από τη Belterra Investments Ltd, κατόπιν της από 06/12/2021 εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Νίκος Σαββίδης ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 γ) Ν. 3556/07, τη Βelterra Holdings Ltd, η οποία ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 γ) Ν. 3556/07, τη Belterra Investments Ltd, η οποία ελέγχει συνολικά, άμεσα και έμμεσα, 7.242.932 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 71,85% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Belterra Investments Ltd κατέχει πλέον άμεσα 489.332 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 4,85% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και ταυτόχρονα ελέγχει ήδη, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 γ) Ν. 3556/07, τη Melbery Investments Ltd, η οποία περαιτέρω ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 γ) Ν. 3556/07, τη South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd, κάτοχο 6.753.600 δικαιωμάτων ψήφου της Eταιρείας, ήτοι ποσοστού 67% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Πριν την ημερομηνία των ανωτέρω συναλλαγών, ο κ. Νίκος Σαββίδης ήλεγχε εμμέσως, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 67,00% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

TED 078/2021 - Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια χειμερινών μέσων ατομικής προστασίας [pdf]

 

Η ΟΛΘ Α.Ε. («ΟΛΘ» ή «Εταιρία») ανακοινώνει ότι, στα πλαίσια αρχών διαφάνειας και κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από τη μέτοχό της «BELTERRA INVESTMENTS LTD» (Belterra), την 6.12.2021, η Belterra προέβη στις 6.12.2021 σε αγορά 299.855 μετοχών της Εταιρίας, με τιμή κτήσης € 26 ανά μετοχή. Πριν την εν λόγω απόκτηση, η Belterra ήδη κατείχε άμεσα 189.447 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε 1,88% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Μετά την ανωτέρω απόκτηση, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των ισόποσων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας που κατέχει άμεσα η Belterra ανέρχεται σε 489.332 και αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,85% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός μετοχών και των ισόποσων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας που κατέχει η Belterra, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα - μέσω της απευθείας συμμετοχής της στην SEGT (η οποία κατέχει το 67% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΘ) - ανέρχεται σε 7.242.932, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 71,85% του μετοχικού της κεφαλαίου, από 68,88% που κατείχε πριν την περιγραφόμενη συναλλαγή.