Η ΟΛΘ ΑΕ έχει σημαντική εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα πολυμερούς συνεργασίας σχετικά με την έρευνα και την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών στους τομείς των πολυτροπικών μεταφορών και logistics καθώς και στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης συνδεδεμένων με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

Την περίοδο αυτή υλοποιεί τα παρακάτω ερευνητικά έργα:

 

LOGIMATIC - https://logimatic-project.eu/

https://logimatic-project.eu/

Χρηματοδοτικό εργαλείο: Horizon 2020.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων αιχμής για την αυτοματοποίηση των εργασιών των υφιστάμενων οχημάτων στοιβασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη βάση της χρήσης προηγμένων λύσεων εντοπισμού θέσης (χωροθέτησης) και πλοήγησης, οι οποίες ελαχιστοποιούν την εγκατάσταση/ ανάπτυξη νέων υποδομών και βελτιστοποιούν τις λιμενικές λειτουργίες μειώνοντας το κόστος και τις επενδύσεις.

Κύριοι στόχοι του LOGIMATIC είναι:

 

 


 

◊  SUPAIR - Ενημερώθηκε στις 15/05/2018

SUPAIR

Χρηματοδοτικό εργαλείο: Interreg - ADRION

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο SUPAIR “Sustainable Ports in the Adriatic-Ionian Region” το οποίο συγχρηματοδοτείται SUPαπό πρόγραμμα Adriatic-Ionian INTERREG V-B Transnational 2014-2020.

Στόχος του έργου

Η σημασία
Τα λιμάνια αποτελούν κύριους κόμβους πολύ-τροπικών συστημάτων μεταφορών στη θαλάσσια περιοχή Αδριατικής – Ιονίου καθώς και στρατηγικούς μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης. Η μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων είναι κατά συνέπεια απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Η πρόκληση
Το έργο SUPAIR ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόκληση, εστιάζοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών ρύπων με εφαρμογή σε λιμενικές εγκαταστάσεις και σε ελλιμενισμένα πλοία, υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με στόχο να ενισχύσει τις δεξιότητες των λιμενικών αρχών όσον αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών, πολύ-τροπικών λύσεων μεταφορών και να υποστηρίξει περαιτέρω τους εμπλεκόμενους φορείς σε θεσμικό και τεχνικό επίπεδο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τα αποτελέσματα
Το έργο SUPAIR (α) συστήνει αρχικά ένα Διακρατικό Δίκτυο (Transnational Network) λιμενικών αρχών, επιστημονικών και εμπλεκόμενων φορέων για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης μεθοδολογίας με κατευθυντήριες για βιώσιμα και χαμηλού άνθρακα λιμάνια  η οποία δύναται να μεταφερθεί επιτυχώς και σε άλλες περιοχές – λιμάνια, (β) αναπτύσσει λειτουργικά Σχέδια Δράσης (Action Plans) σε 7 λιμάνια εταίρους του έργου, ολοκληρωμένα με τεχνικές και οικονομικές μελέτες βιωσιμότητας και (γ) εφαρμόζει στοχευμένες λύσεις και διαμορφώνει μια Διακρατική Στρατηγική (Transnational Strategy) για περιβαλλοντικά φιλικά λιμενικά συστήματα με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου και την προβολή, βελτίωση και διεύρυνση του σκοπού, της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων του έργου.


Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ
Βάσει του κοινού μεθοδολογικού πλαισίου που θα αναπτυχθεί στο έργο, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. θα εστιάσει για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης στα ακόλουθα θέματα:

 

Επικεφαλής Εταίρος
Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA)


Εταίροι
Venice International University, Port Authorities of  Trieste and Venezia (Italy), namely: Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea and North Adriatic Sea Port Authority; Centre for Research and Technologies of Hellas (CERTH), Piraeus Port Authority SA, Thessaloniki Port Authority SA(Greece); Logistics Port System of Capodistria, Luka Koper (Slovenia); Port Authority of Durres (Albania); Port Authority of Bar (Crna Gora_Montenegro).

Διάρκεια έργου: 24 μήνες από Ιανουάριο 2018

Σύνδεσμοι:
Twitter: https://twitter.com/SUPAIRproject
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/12104369
Interreg Adrion: http://www.adrioninterreg.eu/

Project website: https://supair.adrioninterreg.eu/