Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Εταιρική Διακυβέρνηση

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης: Η ΟΛΘ ΑΕ έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης-ΕΚΕΔ από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης-ΕΣΕΔ (Ιούνιος 2021), με συγκεκριμένες αποκλίσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται ευκρινώς στην ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία θα δημοσιευτεί ενσωματωμένη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2021.

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου [pdf]

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου [pdf]

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Υποψηφιοτήτων [pdf]

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών [pdf]

Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας [pdf]

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων [pdf]

Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου των Πληροφοριών [pdf]

Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας [pdf]

Πολιτική Ποικιλομορφίας [pdf]

Πολιτική Αποδοχών [pdf]