Η 21η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.

Σχετικά έγγραφα:

 • Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 2021 [pdf]
 • Σχέδια Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης [pdf]
 • Ψηφοδέλτιο [pdf]
 • Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου [pdf]
 • Δικαιώματα μειοψηφίας [pdf]
 • Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου [docx]
 • Πολιτική καταλληλότητας [pdf]
 • Έκθεση Αποδοχών [pdf]
 • Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου[pdf]
 • Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
 • Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στην Γ.Σ. [pdf]
 • Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [pdf]