Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Η ΟΛΘ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και 21, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο κ. Παναγιώτης Κουτλής του Δημητρίου, Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρίας, προέβη στις 01/11/2007 σε πώληση 300 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας ευρώ 8.910,00 συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε στις 27/11/2007, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.