Η ΟΛΘ ΑΕ, στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007 και προς το σκοπό υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 30.240.000 ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 10.080.000 ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 3,0 ευρώ κάθε μία.