Συνολικά διατέθηκαν 2.520.000 μετοχές στο ευρύ επενδυτικό κοινό από τις οποίες:

Η συνολική αξία των μετοχών που διατέθηκαν (εκτός των 110.970 με ανταλλαγή ΠΡΟΜΕΤΟΧΩΝ) ανήλθε σε Δρχ. #5.477.509.295# (16.074.862,20€)
Οι συνολικές προμήθειες των Αναδόχων και της Χρηματιστηριακής Eταιρείας που διενήργησε τη χρηματιστηριακή συναλλαγή, ανήλθαν στο ποσό των Δρχ. #266.078.535# (780.861,44€). Τα λοιπά έξοδα της χρηματιστηριακής πράξης ανέρχονται στο ποσό των Δρχ. #26.839.798# (78.766,83€).
Tο καθαρό προϊόν από την πώληση των υφιστάμενων μετοχών ανήλθε σε Δρχ. #5.184.590.962# (15.215.233,93€), το οποίο εισπράχθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο.

Δεν υπάρχουν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα βάσει του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου.