Η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω παροχής ποιοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών αποτελεί έναν από τους κύριους στρατηγικούς στόχους της ΟΛΘ Α.Ε. 

Στο πλαίσιο αυτό η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 βάσει των αναγκών και επιδιώξεων της και σύμφωνα με τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε δεσμεύεται:

Προς εξασφάλιση αυτών των δεσμεύσεων η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με τη χρήση των παρακάτω διεργασιών:

Η Διοίκηση όπως και το προσωπικό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αναγνωρίζουν την ανάγκη για παροχή φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015.

Για το λόγο αυτό η παρούσα Πολιτική διατηρείται ενήμερη, κοινοποιείται στο προσωπικό και είναι διαθέσιμη στο κοινό και στα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της ιστοσελίδας της ΟΛΘ Α.Ε.