Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της εταιρίας ΟΛΘ ΑΕ διαδραματίζει η ευαισθησία της για την ασφάλεια των εργαζομένων και των εμπορευμάτων. Για το λόγο αυτό διαθέτει κανονισμό υγείας και ασφάλειας της εργασίας και απασχολεί Τεχνικό Ασφάλειας και Γιατρό Εργασίας, ενώ εκπαιδεύει διαρκώς το προσωπικό της σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Παράλληλα σε ετήσια βάση διενεργεί προληπτικό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο για το προσωπικό και διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας για όλους τους εργαζόμενους. Διαθέτει επίσης στο προσωπικό της πιστοποιημένα Μέσα Ατομικής Προστασίας και επιβλέπει την διαρκή χρήση τους. Σημαντικό παράγοντα για την ασφάλεια αποτελεί η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τομέα στον οποίο από την ΟΛΘ ΑΕ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και φροντίδα.

Πολιτική υγείας και ασφάλειας στην εργασία