Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Η προάσπιση της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, καθώς και η δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, αποτελούν κύριες προτεραιότητες της ΟΛΘ Α.Ε.

Αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης η παροχή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών καθώς και η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία.

Βασικοί πυλώνες της Πολιτικής της ΟΛΘ Α.Ε. στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία είναι:

  • Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018.
  • Η τήρηση της ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας, των Διεθνών Κωδίκων και των Βέλτιστων πρακτικών.
  • Η συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, όλων των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
  • Η συστηματική αναγνώριση των εργασιακών κινδύνων και η λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την Υγεία και την Ασφάλεια στον χώρο εργασίας καθώς και η εφαρμογή αναγνωρισμένων ορθών πρακτικών από τη διεθνή εμπειρία
  • H λήψη μέτρων για αξιοποίηση των ευκαιριών στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Η εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμός, εκπαίδευση) και διαδικασιών για τη θέσπιση, αναθεώρηση και επίτευξη των αντικειμενικών στόχων για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία. 
  • Η διαφανής, έγκαιρη και διεξοδική αναφορά όλων των συμβάντων ασφαλείας της εργασίας, ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια και να εφαρμοστούν προληπτικά και διορθωτικά μέτρα.
  • Η διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων και όπου υπάρχουν των εκπροσώπων τους.

Η Διοίκηση αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη για την προάσπιση της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία και για το λόγο αυτό μεριμνά έτσι ώστε η παρούσα Πολιτική να διατηρείται ενήμερη, να κοινοποιείται στο προσωπικό και να είναι διαθέσιμη στο κοινό και στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η συστηματική επιθεώρηση της οργάνωσης και των διαδικασιών συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της απόλυτης τήρησης των κανόνων ασφαλούς εργασίας σε κάθε τομέα εργασίας.

Οδηγίες για οδηγούς φορτηγών