1.               ΣΚΟΠΟΣ


Η παροχή κατευθύνσεων και υποστήριξης για ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών. Η διοίκηση του Οργανισμού έχει καθορίσει μια σαφή και ξεκάθαρη πολιτική, την οποία και υποστηρίζει έμπρακτα. Η πολιτική αυτή ρυθμίζει τα ζητήματα ασφάλειας των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού.

 

2.               ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Η πολιτική αυτή ισχύει για όλο το προσωπικό του Οργανισμού καθώς και για όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες της.

 

3.               ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Ο Οργανισμός δεσμεύεται για την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών αναγνωρίζοντας ότι η ενεργός συμμετοχή αλλά και η γνώση, τόσο του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών όσο και της φιλοσοφίας της εφαρμογής του, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού του Οργανισμού μέσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αναγκών που διέπουν τη λειτουργία του στον Επιχειρησιακό χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Στο πλαίσιο της εξασφάλισης ενός επιπέδου ασφάλειας ανάλογου της κρισιμότητας και της εμπιστευτικότητας των διακινούμενων δεδομένων, αλλά και στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών του Οργανισμού, η Διοίκηση:

Με βάση τα παραπάνω, η Διοίκηση του Οργανισμού δεσμεύεται:

Για τον Οργανισμό, η ασφάλεια των πληροφοριακών δεδομένων δεν αποτελεί απλή κανονιστική συμμόρφωση, αλλά βασικό στρατηγικό εργαλείο εμπιστοσύνης από τους Πελάτες και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια εποχή που το μεγαλύτερο πλέον τμήμα της πληροφορίας είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

Η παρούσα Πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών δημοσιεύεται, γνωστοποιείται και εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό.

 

4.               ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ


Καμία εξαίρεση.