Η ΟΛΘ Α.Ε. έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της για την βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών της.  

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σχεδιάστηκε βάσει των αναγκών και επιδιώξεων της ΟΛΘ Α.Ε. και σύμφωνα με τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και εφαρμόζεται για τις παρακάτω υπηρεσίες παρέχοντας υψηλή ποιότητα:

Διαχείριση Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων

Φορτοεκφόρτωση στέρεων χύμα φορτίων, πλην σιτηρών

Φορτοεκφόρτωση γενικού φορτίου

Εξυπηρέτηση επιβατικών πλοίων και πλοίων κρουαζιέρας

Παραχώρηση χώρων για εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

Παράδοση και παραλαβή Φορτίων

Η  ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών και η εδραίωση της εμπιστοσύνης των πελατών μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015, αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη για την δέσμευση της ΟΛΘ Α.Ε.:

Στο πλαίσιο αυτό η ΟΛΘ Α.Ε. επιδιώκει να:

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση:

Η δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος στο προσωπικό της εταιρείας αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτελεσματικής εφαρμογής του και της επίτευξης των παραπάνω στόχων.

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποσκοπεί στη(ν):

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και ανασκοπεί συνεχώς τις αρχές και τους στόχους της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας.

Για το λόγο αυτό η παρούσα Πολιτική διατηρείται ενήμερη, κοινοποιείται στο προσωπικό και είναι διαθέσιμη στο κοινό και στα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω της ιστοσελίδας της ΟΛΘ Α.Ε.