Η Ο.Λ.Θ Α.Ε. έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της για την βέλτιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σχεδιάστηκε βάσει των αναγκών και επιδιώξεων της ΟΛΘ Α.Ε. και σύμφωνα με τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και εφαρμόζεται για τις παρακάτω υπηρεσίες παρέχοντας υψηλή ποιότητα:

Ελλιμενισμός Εμπορικών πλοίων, επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων

Φορτοεκφόρτωση γενικού φορτίου, φορτίων χύδην και Εμπορευματοκιβωτίων

Αποθήκευση και διακίνηση εμπορευμάτων και άλλων ειδών

Παράδοση και παραλαβή φορτίου

Παραχώρηση χώρων για εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

Η  ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών και η εδραίωση της εμπιστοσύνης των πελατών μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015, αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΟΛΘ Α.Ε. επιδιώκει να:

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση:

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποσκοπεί στη(ν):

Η Διοίκηση της Εταιρείας ανασκοπεί περιοδικά τις αρχές και τους στόχους της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας, η τρέχουσα έκδοση της οποίας είναι κοινοποιημένη σε όλο το Προσωπικό.